PolskiEnglish

Producent

Masz pytania? zadzwoń lub napisz

22 844 01 71 lub 508 31 03 93

uclin@op.pl Formularz kontaktowy

Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWARNOŚCI oraz POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Sklepu internetowego
www.moczenienocne.pl

Drogi Użytkowniku, dbamy o Twoją prywatność i chcemy abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie i omfortowo. Zgodnie z rozporządzeniem  rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) dostosowaliśmy z dniem 24  maja 2018  naszą  politykę prywatności do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
IV. Okres przetwarzania
V. Polityka cookies
VI. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.moczenienocne.pl jest Paweł Niedziałek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Niedziałek UCLIN P. NIEDZIAŁEK, z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Niepodległości 74A lok. 27, 02-626 Warszawa, o numerze NIP: 1180857500 oraz REGON: 141143960 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sklep internetowy www.moczenienocne.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
4. Administrator sklepu internetowego dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
2.zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W ramach środków wymienionych powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego - na których podawane są dane osobowe, szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności sklepu Internetowego, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
.
5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
6. Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7. Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu ma Administrator. ust. 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wynika to z przepisów prawa.
8. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
9. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
a. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
b. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
d. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;
b. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. dostawy produktów i obsługi rozliczeń finansowych z klientem
d. obsługi reklamacji i spraw posprzedażowych
e. obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
f. logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień;
g. obsługi procesu zapytań kierowanych przez użytkowników, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu formularza.
3. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
a. imię;
b. nazwisko;
c. adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto,kraj);
d. adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
e. adres e-mail;
f. numer telefonu;
g. nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;
h. numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.
4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie. Skutkiem niepodania danych osobowych jest brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, brak możliwości korzystania z usług Sklepu oraz możliwości dokonywania zakupów online w Sklepie
5. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu
6. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, realizację i obsługę zamówień:
Dostawca oprogramowania sklepu internetowego
Firma informatyczna prowadząca hosting
Firma kurierska realizująca dostawy zamówień
Dostawca płatności elektronicznych (PAYU)
Biuro księgowe
Kancelaria prawna
Odpowiednie organy publiczne w zakresie, a jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych sklepu internetowego.

W przypadku kontaktów, o których mowa w/w paragrafie, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

IV. Okres przetwarzania danych
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną a więc do momentu, w którym:
Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
Ustanie możliwość dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy nami
Cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych

V. Polityka cookies
1. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu.
2. Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
3. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
a. cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;
b. cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
c. cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela sklepu (administratora);
4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
b. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
c. zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu;
d. utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników;
f. optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników;
g. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.
9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania;
b. czas wysłania odpowiedzi;
c. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
f. informacje o przeglądarce użytkownika;
g. informacje o adresie IP użytkownika.
11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
13. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

III. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu rozwoju technologii internetowej, zmian ustawodawczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.
3. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
4. Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:
a. siedziba sklepu: Paweł Niedziałek UCLIN P. NIEDZIAŁEK, al. Niepodległości 74A lok. 27, 02-626 Warszawa, tel: +48 22 844 01 71 lub +48 508 310 393, uclin@op.pl.
b. adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych:
Paweł Niedziałek UCLIN P. NIEDZIAŁEK, al. Niepodległości 74A lok. 27, 02-626 Warszawa, tel: +48 22 844 01 71 lub +48 508 310 393, uclin@op.pl.
5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje wchodzi  w życie z dniem 24 maja 2018 r.


Oprogramowanie KQS.store | Projekt i realizacja: AWESO

© uClin.pl Moczenie Nocne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.