PolskiEnglish

Producent

Masz pytania? zadzwoń lub napisz

22 844 01 71 lub 508 31 03 93

uclin@op.pl Formularz kontaktowy

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Możesz wypożyczyć u nas wybrany sprzęt medyczny na okres miesiąca lub dłużej, a potem gdy nie będzie Ci już potrzebny zwrócić go do nas. Jest to wygodne i korzystne ekonomicznie rozwiąznie. 

Sprzęt można wypożyczyć na podstawie Umowy Najmu, po wpłacecniu kaucji, czynszu za pierwszy miesiąc oraz kosztu dostawy urządzenia do Ciebie. Zadzwoń lub napisz do nas, ustal warunki i okres najmu, zajmiemy się wszystkim dla Twojej wygody. Przez cały okres najmu sprzęt pozostaje własnością firmy UCLIN.

Jak to działa:
                                      

  • - wybierasz sprzęt na warunkach podanych w opisie każdego urządzenia zaoferowanego do wypożyczenia
  • - ustalamy okres najmu, podpisujemy Umowę Najmu
  • - wpłacasz nam Kaucję zwrotną, Czynsz za 1  miesiąc oraz koszt dostawy urzędzenia do Ciebie
  • - otrzymujesz od nas sprzęt (dowozimy go osobiście lub kurierem DPD)
  • - korzystasz ze sprzętu tak długo, jak potrzebujesz
  • - przed upływem 1 miesiąca informujesz nas telefonicznie lub mailowo czy chcesz przedłużyć Umowę Najmu, czy zwrócić sprzęt
  • - brak informacji o zwrocie sprzętu skutkuje przedłużeniem Umowy na kolejny miesiąc
  • - po przyjęciu Twojego zgłoszenia o zamiarze zakończenia najmu, ustalamy termin odbioru (sprzęt możesz zwrócić osobiście lub odbierze go od Ciebie nasz kurier DPD)
  • - po dokonaniu przeglądu zwróconego przez Ciebie sprzętu jeśli jest sprawny i niezniszczony, a opłaty za każdy miesiąc najmu były uregulowane - zwracamy Ci Kaucję


* szczegóły dotyczące warunków i zasad Najmu znajdują się w Regulaminie Najmu poniżej


Wypożyczeniu podlegają:

- alarmy wybudzeniowe Rodger (majtki sensorycznie Klient kupuje na własność) : rata z miesiąc 199 zł, kaucja zwrotna 250 zł, dostawa 20 zł + koszt majtek 240 zł
- poduszka wibracyjna : rata z miesiąc 95 zł
- kule rehabilitacyjne łokciowe : rata za miesiąc 30 zł za 2 szt., kaucja zwrotna 50 zł, dostawa 20 zł
- balkonik 4 kołowy z koszykiem : rata 50 zł za miesiąc, kaucja zwrotna 80 zł, dostawa 20 zł
- balkonik kroczący (2 kólka, 2 nózki) : rata 50 zł za miesiąc, kaucja zwrotna 80 zł, dostawa 20 zł
- pulsoksymetr : 40 zł za miesiąc, kaucja zwrotna 60 zł, dostawa 20 zł
- koncentrator tlenu Yuwell 3 L: 200 zł za miesiąc, kaucja zwrotna 300 zł , dostawa 35 zł
- koncentrator tlenu OLIVE 5 L : 300 zł za miesiąc, kaucja zwrotna 450 zł, dostawa 35 zł

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu : tel. 508 310 393, mail: uclin@op.pl


Jesteśmy do Państwa dyspozycji

REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU MEDYCZNEGO (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki odpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego przez UCLIN na rzecz Najemcy:

 

§ 1. DEFINICJE. 1. UCLIN - oznacza Pawła Niedziałka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą UCLIN P. Niedziałek z siedzibą w Warszawie przy ul. Niepodległości 74A lok. 27, NIP: 118-085-75-00, REGON: 141143960, e-mail: uclin@op.pl, Najemca - osobę fizyczną, która zawiera umowę wypożyczenia sprzętu medycznego dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i/lub zawodową.2. Przedmiotem Najmu jest odpłatny wynajem Sprzętu Medycznego. 3. Świadczenie usługi najmu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Usługa – wynajem przez UCLIN sprzętu medycznego.

 

§ 2. PROCEDURA ZAMÓWIENIA. 1. Zamówienia w zakresie wypożyczenia sprzętu medycznego przez Najemcę można składać poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej pod linkiem www.moczenienocne.pl/wypożyczalnia 2. Zamówień można dokonywać również mailowo pod adresem uclin@op.pl 3.Złożone zamówienie przez Użytkownika wymaga uzupełnienia w sposób prawidłowy wszystkich pól objętych formularzem wraz z oznaczeniem pola „potwierdzam zamówienie”, a następnie użycie przycisku „wyślij”. 4. W ramach formularza zamówienia Najemca może dokonać wyboru w zakresie zakupu majtek sensorycznych lub innych akcesoriów dodatkowych , jak też sposobu dostawy i/lub zwrotu wynajętego sprzętu medycznego. 5. Potwierdzenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu, jak też zobowiązaniem do jego przestrzegania, przy czym wersja papierowa Regulaminu dostarczona zostanie wraz z umową najmu, stanowiąc jej załącznik. 5. Modyfikacja lub cofnięcie zamówienia wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail UCLIN wskazany w § 1 Regulaminu.

 

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA/PODPISANIE UMOWY NAJMU. 1.  Po złożeniu zamówienia przy użyciu formularza Najemca otrzyma na e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia, jak też dane do płatności do dokonania wraz z numerem rachunku, tj. kwotę Kaucji, cenę Majtek Sensorycznych lub innych akcesoriów dodatkowych (jeśli objęte zamówieniem) oraz Koszt Dostarczenia (jeśli nie wybrano opcji Odbiór Osobisty), a także wzór umowy najmu, która dostarczona zostanie przez kuriera wraz z zamówionym sprzętem medycznym. Kaucja obejmuje pierwszą opłatę miesięczną za najem. 2. Najemca w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania potwierdzenia dokona w formie przedpłaty na konto UCLIN płatności określonych w ust. 1 powyżej. 3. Po zaksięgowaniu płatności określonych w ust. 1 powyżej, UCLIN zgodnie ze złożonym zamówieniem, wyśle za pośrednictwem kuriera zamówiony sprzęt medyczny wraz z podpisaną przez UCLIN umową najmu w dwóch egzemplarzach, na adres dostawy Najemcy wskazany w formularzu (chyba, że Najemca wybrał odbiór osobisty). Termin dostawy wskazany zostanie w zwrotnym potwierdzeniu e-mail, który będzie nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni od złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 4. Umowa najmu obowiązuje od chwili jej podpisania przez Najemcę przy dostawie sprzętu medycznego przez kuriera UCLIN, przy czym strony wiąże treść dostarczonej umowy najmu. 5. W przypadku braku dokonania płatności w wysokości i terminie określonym w ust. 1, zamówienie uznaje się za cofnięte przez Najemcę

 

§ 3. PŁATNOŚCI. 1. Wszelkie płatności objęte Regulaminem lub późniejszą umową najmu pozostają cenami brutto. 2. Płatności uiszczone tytułem zakupu majtek sensorycznych oraz innych akcesoriów dodatkowych do wypożyczanego sprzętu medycznego (jeśli zamówiono) nie podlegają zwrotowi, z chwilą ich odbioru stają się własnością Najemcy, bez względu na okres trwania umowy najmu sprzętu medycznego. 3. Wszelkie płatności zostaną potwierdzone stosowną fakturą VAT wystawioną na dane Najemcy wskazane w zamówieniu. 4. Najemca w formie przedpłaty dokonuje płatności pierwszej opłaty miesięcznej za najem sprzętu medycznego w wysokości określonej w zamówieniu, jak też kaucji w wysokości określonej w zamówieniu. Kwota kaucji podlega zwrotowi po zakończeniu umowy najmu, chyba że zostanie potrącona na nieuiszczone opłaty miesięczne z tytułu najmu lub na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub braku zwrotu sprzętu medycznego przez Najemcę po zakończeniu okresu najmu. 5. Opłata miesięczna za wypożyczenie sprzętu medycznego płatna jest z góry  za każdy kolejny okres czynszowy (pełny miesiąc kalendarzowy). 6. UCLIN wystawia Najemcy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT za wykonane usługi. 7. Zwrot sprzętu medycznego przed upływem pełnego okresu wypożyczenia (1 miesiąc) nie stanowi postawy do zwrotu części kosztów z opłaty miesięcznej. 8. Nieterminowe regulowanie płatności opłat miesięcznych za kolejne okresy czynszowe (miesiące)  skutkować będzie naliczeniem  odsetek ustawowych  od dnia wymagalności  do dnia dokonania wpływu zaległości a konto UCLIN.

 

§ 4. ZASADY UŻYTKOWANIA. 1. Najemca zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem a w szczególności zgodnie z Instrukcją Obsługi. 2. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania lub użyczania sprzętu osobom trzecim. 3. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia UCLIN uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu medycznego, a w przypadku, gdy powyższe stanowi wynik czynu zabronionego (np. kradzież), także dokonanie stosownego zgłoszenia w tym zakresie do właściwych organów (np. policja).  4. Wraz z dostarczeniem sprzętu medycznego Najemca jest uprawniony i zobowiązany do sprawdzenia kompletności i prawidłowości dostawy sprzętu medycznego. 5. Najemca zobowiązany jest dbać o sprzęt przyjęty w najem. 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony przez niego sprzęt medyczny. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży sprzętu medycznego Najemca jest zobowiązany wnieść do UCLIN pełną wartość katalogową sprzętu medycznego której wysokość określona jest każdorazowo w Umowie Najmu.7. Najemca wraz z zakończeniem umowy najmu zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w stanie kompletnym i pozbawionym zabrudzeń, za wyjątkiem normalnego zużycia zgodnego z przeznaczeniem sprzetu medycznego. Najemca informuje UCLIN na kilka dni przed zakończeniem okresu najmu o zamiarze zakończenia najmu. Ustalany jest termin i godziny odbioru sprzętu medycznego od Najemy przez wskazanego przez UCLIN kuriera DPD.8. Najemca odpowiedzialny jest za oczyszczenie sprzętu i spakowanie go w oryginalne opakowanie oraz zapakowanie/zabezpieczenie do wysyłki.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Z chwilą podpisania przez Najemcę dostarczonej przez kuriera UCLIN wraz ze sprzętem medycznym umowy najmu, strony wiąże treść umowy najmu, której integralną część stanowi Regulamin. 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.moczenienocne.pl/wypożyczalnia 4. UCLIN uprawniony jest do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie , w tym wysokości kaucji lub innych opłat, przy czym zmiana taka pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i/lub umowy najmu zawarte przed zmianą Regulaminu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2021. 


Oprogramowanie KQS.store | Projekt i realizacja: AWESO

© uClin.pl Moczenie Nocne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.