PolskiEnglish

Producent

Masz pytania? zadzwoń lub napisz

22 844 01 71 lub 508 31 03 93

uclin@op.pl Formularz kontaktowy

Regulamin sklepu

Regulamin  sklepu internetowego www.moczenienocne.pl
Stary regulamin dostępny pod adresem : Stary regulamin


Niniejszy regulamin wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.].określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.moczenienocne.pl, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dział I: Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.moczenienocne.pl zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez Pawła Niedziałka w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą UCLIN P. Niedziałek , z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 74A lok 27, NIP 118-085-75-00, REGON 141143960, e-mail: uclin@op.pl, numer telefonu  509298953 zwanego dalej Sprzedawcą,
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.  i jest dostępny na stronie www.moczenienocne.pl gdzie można go odczytać lub sporządzić jego wydruk.
3. Sprzedawca świadczy usługi i prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dział II: Definicje
1) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
2) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Towary
3) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku Konsumentem) , a także bez względu na  fakt prowadzenia działalności  gospodarczej osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają pełną zdolność prawną i która zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą i korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Sprzedawca - Paweł Niedziałek prowadzący  jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą UCLIN P. Niedziałek , z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 74A lok 27, NIP 118-085-75-00, REGON 141143960 będący właścicielem Sklepu Internetowego www.moczenienocne.pl
5) Dostawca – podmiot, który w ramach umowy na świadczenie usług kurierskich ze Sprzedającym realizuje dostawy Towarów zamówionych przez Klientów lub Konsumentów w Sklepie.
6) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
7)  Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”, „Sprzedawca”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moczenienocne.pl;
8) Strona – Sprzedawca lub Klient albo Konsument
9) Wyrób medyczny - Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.), za wyrób medyczny uznawane jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a)  diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b)  diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c)  badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d)  regulacji poczęć
- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.
10) Towar – rzecz ruchoma, produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
11) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
12) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
14) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 
Dział III : Treści zamieszczane na stronie Sklepu i Warunki Ogólne
1. Sklep Internetowy prowadzony na www.moczenienocne.pl  prezentuje Towary, opisy, charakterystyki, ceny i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
2. Prezentacja Towarów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc i nie mają charakteru wiążącego.
3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.
4. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich zawierającymi podatek VAT.
5. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów i służą wyłącznie celom informacyjnym.
6. Informacje publikowane na stronie Sklepu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
a) przedstawienie oferty,
b) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów Sprzedaży na odległość,
c) możliwość korzystania z Konta Klienta,
d) możliwość zapisania się do usługi Newslettera.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
a)      Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
b)      Dostęp do poczty elektronicznej
c)       przeglądarka internetowa (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw autorskich. Zabronione jest bezprawne działanie mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
 
Dział IV: Składanie Zamówień
1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu prowadzonego na stronie internetowej www.moczenienocne.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Za pośrednictwem Sklepu można zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów i Wyrobów Medycznych oryginalnych, dostępnych wyłącznie bez przepisu lekarza, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności:
a) dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
b) dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Klienta;
c) dane dotyczące wybranego przez Klienta rozmiaru lub  dane zawierające informacje nt. wzrostu, wymiarów Klienta przesłane do Sprzedającego celem uzyskania pomocy i dopasowania odpowiedzniego rozmiaru ;
d) sposób dostawy zamówionych Towarów, formę płatności za złożone Zamówienie,
e) numer zamówienia, data, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.
4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór opcji Zamówienie, wypełnienie formularza, wybranie odpowiedniego rozmiaru (w przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z naszym biurem w celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru) i zatwierdzenie go przyciskiem "Potwierdź zakup". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę..
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez umieszczenie ich na Trwałym Nośniku przesyłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej  lub nr telefonu.  Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy.
8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu.
9. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa wyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
12. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, j i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
14. Na każdym etapie składania zamówienie Klient ma możlwość skonsultowania swojego zamówienia, rozwiania wątpliwości, uzyskania pomocy w doborze rozmiaru lub odpowedniego produktu.
 
Dział V: Płatność i wydanie Towaru
1. Klient posiada prawo wyboru sposobu wydania Zamówionych Towarów oraz formy płatności, spośród opcji dostępnych podczas składania Zamówienia w formularzu Zamówienia.
2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Wszelkie informacje na temat aktualnych form dostawy, kosztów oraz ograniczeń w zakresie dostawy znajdują się w zakładce Sklepu „Dostawa”
3. Sklep umożliwia następujące formy wydania zamówieniowych Towarów:
a) przesyłka kurierska
b) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny odbioru
4. Wysyłka Wyrobu Medycznego odbywa się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
5. Wszelkie informacje na temat aktualnych form płatności oraz ograniczeń w dokonywaniu płatności za Towary znajdują się w zakładce Sklepu „Płatność”
6. Sklep www.moczenienocne.pl umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży Towarów w następujący sposób:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) płatność elektroniczna w systemie PAYU Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,  w tym samym czasie nastąpi wysyłka)
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
d) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
7. Każdorazowo do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny a na życzenie Klietna po udostępnieniu przez niego odpowiednich danych fakturę VAT za sprzedane Towary na podstawie podanych  przez Klienta w formularzu zamówienia wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury. Oryginał paragon fiskalnego przekazywany jest Kupującemu wraz z towarem i jest przypięty do Formularza Zwrotu i reklamacji w formacie A4, który Sprzedający każdorazowo załącza do każdego zamówienia.
 
Dział VI: Dostawa Towaru
1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych .
3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności "za pobraniem".
4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy oryginalny paragon fiskalny bądź Fakturę za zakupione Towary oraz Formularz Zwrotu
9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 
10. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):
-przesyłka kurierska (w przypadku płatności za zamówienie przelewem) - 20 zł
- przesyłka kurierska (w przypadku płatności za pobraniem, tj gotówką u kuriera) - 25 zł
11. Czas dostawy przesyłki do Kupującego wynosi: 1-2  dni robocze zgodnie z warunkami doręczeń przesyłek standardowych firmy DPD
12. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.


  Dział VII: Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne jeżeli zostało złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązki Konsumenta
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem użytowania towaru, korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.12. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Dział VIII: Rękojmia
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na własny koszt. 
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. Iofrmuje się, że zgodnie obowiazującym przepisami prawa odpowiedialność Sprzedawcy dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z Unową. Na ogół nie traktuje się jako takiej niezgodności: a) uszkodzeń spodowodowanych zwkłym normalnym zużyciem Towaru, b) uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych po stronie Kupującego, c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, uzytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz d) niezgodności wynikających z niewłaściwego dopasowania towaru (w zakresie rozmiaru lub koloru).

Dział IX: Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
4. Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają :  a) uszkodzeia spodowodowane zwkłym normalnym zużyciem Towaru, b) uszkodzeia mechaniczne Towaru powstałe po stronie Kupującego, c) uszkodzeia spowodowane nienależytym użytkowaniem Towaru, uzytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz d) niezgodności wynikające z niewłaściwego dopasowania towaru (w zakresie rozmiaru lub koloru).

Dział X:  Odpowiedzialność
Sprzedawca odpowiada za skutki użycia zakupionych Towarów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Towaru, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności określonej w prawie o Wyrobach Medycznych.

Dział XI: Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia prawidłową realizację zamówienia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


Dział XII: NEWSLETTER
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
2. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newslettera.

Dział XIII: Obowiązki Stron
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru fabrycznie nowego wolnego od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

Dział XIV: Pozostałe prawa i obowiązki
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

Dział XV : Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Wyrobach Medycznych.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe UCLIN oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują UCLIN  lub podmiotom, z którymi firma UCLIN zawarła stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody UCLIN.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.


 
 
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)                                                                      UCLIN P. Niedziałek
Al. Niepdległości 74A/27
02-626 Warszawa
uclin@op.pl
 
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 
 
 
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..
 
Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….
 
……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

Oprogramowanie KQS.store | Projekt i realizacja: AWESO

© uClin.pl Moczenie Nocne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.